##POLICE NEWS Update PLUS## “…..ข้าราชการตำรวจ สตม.และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเห็นเป็นบุญตา “อัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลด’”ขณะพล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.’นำคณะทำพิธีสักการะ-เททองหล่อ “หลวงพ่อเข้าเมือง” 92 ปี……”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.19 น. ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) และคณะข้าราชการตำรวจ สตม. จัดพิธีสักการะหลวงพ่อเข้าเมือง และพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว

โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยระหว่างจัดทำพิธีนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ “อาทิตย์ทรงกลด” ซึ่งถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง
พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม. เปิดเผยว่า สำหรับพระนาม “พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์” (หลวงพ่อเข้าเมือง) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดเมตตาประทานนาม อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตา ทรงคุ้มครองรักษาชาวเมืองทั้งมวล” พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนาม ออป. ประจำพระองค์ มาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์พระพุทธรูป อีกทั้งได้มีพระเมตตาลงอักขระในมวลสาร พร้อมทั้งอธิษฐานจิต เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาคณะทั้ง 9 รูป ได้โปรดเมตตาลงอักขระในมวลสาร พร้อมทั้งอธิษฐานจิตเพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย
มหานิกาย 5 รูป
1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
2.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
3.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
5.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
ธรรมยุติกนิกาย 4 รูป
1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
3.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
4.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
อีกทั้งในการประกอบพิธีเททองหล่อได้กราบอารธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีฯ ประกอบด้วย
1.พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
2.พระธรรมสุธี วัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพฯ
3.พระเทพสุธี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
4.พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศ์วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
5.พระราชมงคลดิลก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
6.พระราชญาณปรีชา วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
7.พระราชมหาเจติยาภิบาล วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
8.พระพิมลภาวนาพิธาน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
9.พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10.พระศรีสิทธิวิเทศ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ ได้น้อมกราบอาราธนาพระคณาจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ นั่งปรกอธิษฐานจิตจตุรทิศ จำนวน 4 รูป
1.พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2.พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน) วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3.พระครูยติธรรมนุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ ธมฺมทินโน) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
4.พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว ขนฺติพโล ) วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมถึงพระคณาจารย์ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้โปรดเมตตาลงอักขระในมวลสารพร้อมทั้งอธิษฐานจิตเพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในครั้งด้วยเช่นกัน

โดยดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา ขนาด 49 นิ้ว, 19 นิ้ว, 9 นิ้ว, 5 นิ้ว และเหรียญบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดิษฐานประจำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ตลอดจนให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา โดยรายได้จากเช่าบูชาฯ เป็นกองทุนหลวงพ่อเข้าเมือง และเป็นสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวม ซึ่งในการประกอบพิธีในครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ อาทิ กรมท่าอากาศยาน กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ ที่ทำการไปรษณีย์สวนพลู วิทยุการบินพลเรือน ม.ราชมงคลกรุงเทพ สำนักงานประปาทุ่งมหาเมฆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาคมอนุเคราะห์คลองเตย (ประเทศไทย) ชมรมสุขสวัสดิ์ 14 คุณชานนท์ สีหพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด และคณะ (มหาชน) ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีในครั้งนี้

ทางด้าน พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รองโฆษก สตม.กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง ผบช.สตม.ได้มอบหมายให้พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5(งานประชาสัมพันธ์)บก.อก.สตม./เลขานุการกองงานโฆษก ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใดที่มีจิตศรัทธาและสนใจร่วมทำบุญที่จะได้หลวงพ่อเข้าเมืองไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อตนเองและครอบครัวญาติมิตรชิดใกล้ สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง และที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู รับพระได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-20 ตุลาคม 2563 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ช่องทางการชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาสวนพลู เลขที่ 182-0-191-68-0 ชื่อบัญชี เงินจัดสร้างองค์หลวงพ่อเข้าเมือง รายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ immigration bureau และเว็บไซด์ ww.immigration.go.th หรือ 1178 ได้ทันที (ข่าวสารเผยแพร่สื่อมวลชนทุกแขนงจาก กองงานโฆษก สตม.และ ฝอ.5 (งานประชาสัมพันธ์ บก.อก.สตม.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed