ข่าว

You may have missed

## POLICE NEWS update PLUS ## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมสัมมนาปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่น5,6,7,8 สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ และสาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่นักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา การบริหารจัดการองค์การ และมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งพี่และรับน้องรุ่น5,6,7,8 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ